Fråga facket Fråga facket

Jönköpings kommun, Ryanair och mänskliga rättigheter

Kollektivavtal LO-distriktet i Jönköpings län riktar stark kritik mot Jönköpings kommun för sitt bristfälliga arbete med att skydda de mänskliga rättigheterna inom arbetslivet. Istället skriver man hemliga avtal med bolag (Ryanair). Ryanair som enligt vår uppfattning verkar i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Därmed går Jönköpings kommun emot sin egen värdegrund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Social hänsyn vid upphandling

Kommunstyrelsen i Jönköping hanterar nästkommande sammanträde ett ärende som rör hur kommunen arbetar med att stå upp för de mänskliga rättigheterna. Där konstateras att det helt saknas riktlinjer när det gäller näringsliv och upphandling.

LO-distriktet i Jönköpings län vill nu se att Jönköpings kommun tar sitt ansvar och inför social hänsyn vid upphandling, implementerar ett program för hur man kan garantera att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet tillgodoses. Samt att Jönköpings kommun tar avstånd från Ryanairs antifackliga agenda.

- Att Jönköpings kommun tecknar avtal med bolag som verkar i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter är häpnadsväckande och oetiskt. Att det inte tas större hänsyn till sociala faktorer vid upphandling av tjänster och det saknas riktlinjer kring hur mänskliga rättigheter i arbetslivet tillgodoses är ett tecken på att Jönköpings kommun inte har gjort sin läxa. Man förväntar sig mer av en kommun av Jönköpings dignitet. Vi vill nu att de gör om och gör rätt, säger Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Jönköping.

Antifackliga agenda

Jönköpings kommun har vid ett flertal tillfällen varit ute i blåsväder när det gäller att ingå avtal med tvivelaktiga bolag. Vi minns särskilt härvan kring Skaraslättens åkeri. Nu senast handlar det om Ryanair. Ett bolag som är vida känt för sin antifackliga agenda gentemot sin personal.

Det finns flera fall inom Ryanair där de anställda behandlats illa efter att ha varit i kontakt med fackliga organisationer. De verkar enligt vår uppfattning i strid med FNs deklaration om mänskliga rättigheter och bryter emot konventionerna ILO 87 och 98 som garanterar föreningsfrihet och rätt att organisera sig.

Riktlinjer saknas

Samtidigt hanterar Kommunstyrelsen nu i veckan ett ärende kring styrdokument kring mänskliga rättigheter, där står klart att det saknas riktlinjer för hur frågor av den här karaktären ska hanteras. Dessutom hävdar vi att det står i bjärt kontrast till den värdegrund som Jönköpings kommun har antagit. Styrdokumenten framstår alltmer som papperstigrar.

- Vi kräver nu att Jönköpings kommun bör se över sitt arbete kring sociala krav vid upphandling och se till att man inte ingår avtal med bolag som verkar i strid med mänskliga rättigheter. Dessutom borde man gå ut och fördöma Ryanair antifackliga agenda, säger Thomas Olsson.

För mer information:

Dan Mattsson, Chef LO-distriktet i Jönköpings län
Tel: 070-539 69 78 
E-post: dan.mattsson@lo.se 

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna

"Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen."

För att se till att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras finns FN-organet ILO (International Labour Organization), som har till särskild uppgift att hantera frågor som rör arbetslivet. Vid ILOs möten samlas regeringar, arbetsgivar och arbetstagarorganisationer. Detta ger organisationen en särskild tyngd. ILO har bestämt att följande åtta konventioner ska betraktas som grundläggande rättigheter för arbetare. De kallas för ILOs kärnkonventioner:

  • Nr 87 – Föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten (antogs 1948). Fastslår arbetarnas och arbetsgivarnas rätt att bilda och ansluta sig till de organisationer de vill utan att i förväg inhämta tillstånd.
  • Nr 98 – Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt (antogs 1949). Arbetare ska skyddas mot repressalier på grund av deras organisationstillhörighet. Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska skyddas från varje inblandning från motparten i fråga om organisationens bildande, verksamhet eller förvaltning. Åtgärder för att uppmuntra och främja utvecklandet och utnyttjandet av kollektiva förhandlingar ska vidtas.

Sverige har ratificerat samtliga konventioner.