Fråga facket Fråga facket

Upphandling

Vid de flesta upphandlingar i dag är det lägsta pris som styr. Tydligast är detta vid tjänsteupphandling men även vid upphandling av varor är lägsta pris det tyngst vägande kriteriet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samarbetsavtal LO-ELBAS
Christina Jonsson

Oavsett om det gäller offentlig eller privat upphandling leder detta till en osund konkurrens där kostnadsjakten sker på bekostnad av kvalitet, personalutveckling, arbetsmiljö etc. I ytterlighetsfallen leder det till utslagning av seriösa företag till förmån för oseriösa företag där skattefiffel är vardagsmat. I alla fall är det de anställda som är mest utsatta.
Ur ett fackligt perspektiv är denna utveckling oacceptabel och vi måste arbeta för en utveckling där upphandling sker i syfte att uppnå bästa värde, det vill säga där pris vägs mot kvalitet.
När det gäller offentliga upphandlingar styrs dessa av upphandlingsdirektivet. I direktivet framgår bland annat i vilka lägen man är skyldig att följa direktivet och vilket ramverk som krävs kring upphandlingen.
Debatten i Sverige har kretsat kring om man har rätt att ställa sociala krav eller inte. Det finns en tydlig osäkerhet bland upphandlare om hur man ska hantera upphandling. Det stora flertalet upphandlare väljer därför den ”säkra” vägen och väljer därför det lägsta priset.
Ur ett samhällsperspektiv är detta förkastligt. En offentlig upphandling handlar om förvaltning av våra skattepengar. Vi har som medborgare rätt att kräva att man tar sociala hänsyn och väger in bästa samhällsnytta i upphandlingen.
För att uppnå detta kräves det att upphandlingen tar hänsyn till frågor som personalomsättning, rekryteringsförmåga, internutbildning, sjukfrånvaro, respekt för kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, heltid/deltid, dagtid/kvällstid, arbetsorganisation etc. Det är denna typ av frågor som avgör hur personalen mår och hur arbetskvalitén påverkas. Till detta kan krav ställas på vilken kompetens företagets ledning har, hur uppföljning och service mot kund fungerar och mycket mer. Om anbudsförfarandet redan från början ställer dessa krav så får de vara med i en offentlig upphandling. Givetvis ska en seriös upphandling därutöver ställa krav på produktens kvalitet och hur detta mäts. 
Slutligen ställs detta mot lägsta pris.
Låter det krångligt? Det är det upphandlarna signalerar om också. 
Ett exempel: Fastighetsanställdas Förbund har på EU-nivå inom ramen för den sociala dialogen varit med att ta fram en manual för offentlig upphandling av städtjänster ”ATT VÄLJA BÄSTA VÄRDE” som vägleder upphandlare att kunna ställa alla önskvärda krav och ändå vara säker på att följa upphandlingsdirektivet. Manualen är presenterad för offentliga upphandlare på så väl EU-nivå som på nationella nivåer och har rönt stort intresse.